Anasayfa

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI

  • TRAFİK KANUNU'NDA SİGORTALAR YARARINA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ
  • ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETTİ

1) Karayolları Trafik Kanunu’nun 90-92.maddelerinde sigorta şirketleri yararına iki kez değişiklik yapılmış; .bunlardan ilki Anayasa Mahkemesi’nin 17.07.2020 gün E.2019/40-K.2020/40 sayılı kararıyla iptal edildikten sonra, yasama organınca, Anayasa’nın 153/6.maddesine aykırı olarak ikinci kez ve aynı biçimde yapılan değişiklik de Anayasa Mahkemesi’nin 29.12.2022 gün E.2021/82 K.2022/167 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

2) Anayasa’nın 153.maddesi 6.fıkrasına göre, Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organlarını bağlar. Yargı organları yönünden bağlayıcılık, iptal edilen yasanın artık uygulanmaması demektir.
                 Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi iptal kararları, ilk derece mahkemelerinde devam etmekte olan, temyiz aşamasında bulunan davalarda ve henüz kesin çözüme bağlanm  amış tüm uyuşmazlıklarda uygulanmak zorunda olup, Anayasaya aykırılığı saptanmış yasa hükmüne göre uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Anayasanın üstünlüğü ve Hukuk Devleti ilkesine aykırıdır.
                Artık iptal edilen yasa hükümlerine göre değil, iptal sonrası ortaya çıkan durumlara göre karar verilmesi gerekmektedir.

3) Karayolları Trafik Kanunu’nun 90.maddesinde sigorta hesaplamalarına ilişkin değişikliklerin iptal edilmesinden sonra, yasal bir boşluk oluşmadığı gibi, trafik kazaları nedeniyle açılan tazminat davalarında özel yasa, Trafik Kanunu değil, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’dur.
              Trafik kazalarından ve tüm haksız fiillerden kaynaklanan davalarda tazminat istemlerinin gerekçeleri ve tazminat hesaplama formül ve kuralları, bir ve aynı olmak zorundadır. Bu nedenle, tazminat ilkeleri, Sigorta Genel Şartlarına göre değil, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine, Anayasa’nın 19/Son maddesine, yargıda geçerli yöntemlere, Yargıtay’ın yerleşmiş ve ilkeleşmiş kararlarına, Sorumluluk Hukukunun evrensel kurallarına göre belirlenecektir.

4) Öte yandan, olay tarihleri ne olursa olsun, Anayasa Mahkemesi iptal kararından sonra, trafik kazaları nedeniyle sigorta şirketlerine karşı açılan ve açılacak davalarda da, iptal edilen yasa hükümleri uygulanamaz.

 
Arabul
Özel Arama
Kimler Sitede
Şu anda 1498 konuk çevrimiçi